HAKKIMIZDA - Vakıf Senedi
Back
Next

ANASAYFA
HAKKIMIZDA
KOMİTELERİMİZ
VAKIF SENEDİ
KURUMSAL YAPI
FAALİYET RAPORLARI
KURUCU ÜYELER
HABERLER
PROJELER
EĞİTİM
ETKİNLİKLER
ÜRÜNLER
YAYINLAR
BAĞIŞ
SMS İLE BAĞIŞ
İLETİŞİM
KROKİ
BANKA BİLGİLERİ
FOTOĞRAFLAR
VİDEOLAR
KEMALİYE KÜLTÜR ve KALKINMA VAKFI RESMİ SENEDİ

(İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25. 03. 2003 tarih ve E: 2002/623, K: 2003/159 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 26.05.2003 tarihli ve 25119 sayılı Resmi Gazetede ilan olunmuştur.)

Vakfın Adı:

Madde 1 - Bu vakıf senedinin ekinde adları yazılı gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcileri tarafından Türk Medeni Kanunu hüklerine göre "Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı" Ünvanlı bir vakıf kurulmuştur. Vakfın kısa adı "KEMAV" dır.

Vakfın Amacı:

Madde 3 -Vakfın amacı : Kemaliye (Eğin) ilçesi ve köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak üzere, Kemaliyeliler arasında dayanışmayı sağlamaktır.

Vakfın Faaliyetleri:

Madde 4 -Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Kemaliyenin kalkınması için gerekli hamleleri yapan özgün mimarisi ve doğal dokusu ile yaban hayatını korumak,doğa sporları ve turzim potansiyelini canlandırmak,yöreyi tanıtmak ve folklor kültürü ile el sanatlarını yaşatmak üzere çalışmalarda bulunur ve bu yöndeki çalışmaları destekler.

b) Kemaliyenin ekomomik, sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapar ve bu konulardaki çalışmaları destekler, gerekirse bu amaçla çeşitli tesisler kurar.

c) Kültürel faaliyelere yönelik olarak kurslar ve paneller ile çeşitli sosyal etkinlikler düzenler veya bu etkinlikleri destekler, yörernin ve vakfin tanıtımı için yayıncılık faaliyetlerinde bulunabilir, Kemaliyeli öğrencilere orta ve yüksek öğrenimleri için gerekli burs ve benzeri her türlü maddi katkıyı imkanları ölçüsünde sağlar.

d) Yoksulara doğal afetlere maruz kalanlara veya hastalık,sakatlık ve ölüm gibi olaylara bağlı olarak sosyal ve insani yardımlarda bulunur, bu yardımların yapılabilmesini temin için fon oluşturabilir.

e) Yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma veya kiralama yoluyla sahip olabilir ve kulanabilir, bunlardan ihtiyaç duyduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, gelirlerini alır ve harcayabilir veya yatırımda kullanabilir. Vakfın amaç ve faaliyetlerine aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği menkul kıymet, taşınır taşınmaz malları ve paraları değerlendirebilir ve tasarruf edebilir. Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu ve kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu konuda gerekli anlaşmaları yapabilir, taşınmaz malların irtifak, intifa, oturma, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir; gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir.

f) Belirtilen faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirmek için çalışma komiteleri oluşturur, malvarlığını değerlendirmek ve Vakıf için gerekli geliri yeterli ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere projeler geliştirir, gerekirse iktisadi işletme ve şirketler kurar veya bu gibi işletme ve kuruluşlara ortak olabilir. Vakıf, tüm faaliyetlerini gerekli yasal usül ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirir.

Vakfın Malvarlığı:

Madde 5 -Vakfın Kuruluş Malvarlığı,kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 111.813.000.000-TL nakit para ile İstanbul ili,Şişli ilcesi Hacı Kasım mahallesi , Mektep sokak adresinde bulunan tapunun 5 pafta 6 ada 9 parsel sayısında kayıtlı 100/300 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm , 130/300 arsa paylı birinci kat 2 no.lu bağımsız bölüm ve 70/300 arsa paylı 3 no.lu bağımsız bölümden müteşekkil 132.355.000.000 - Lira değerindeki gayrimenkulün çıplak mülkiyeti ve Kemateks Kemaliye Tekstil Sanayi Anonim Şirketi'nin %21,88 hissesine tekabül eden 21.007.000.000 - Lira mukayyet değerindeki hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşur.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını izleyen dönemde malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir

Vakfın Gelirleri:

Madde 6 -Vakfın gelirleri şunlardır;

a) Vakfa ait menkul kıymetler ile taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

b) Vakfın yönetiminde bulunan veya ortak oldugu iktisadi işletme, şirket ve benzeri kuruluşların geliri

c) Vakfa yapılacak bağış , yardım ve vasiyetler ile bunlardan elde edilecek gelirler,

d) Vakfın faaliyetlerinden sağlanan gelirler ve diğer gelirler.

Vakfa; gerçek ve tüzel kişilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yerli ve yabancı para ,kıymetli maden , hisse senedi, bono, tahvil, menkul ve gayrimenkul mal ve haklar gibi her türlü bağış kabul edilebilir.

Vakfın Organları:

Madde 7 -Vakfın organları şunlardır;

a) Mütevelli Heyeti

b)Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

Vakfın amacına yönelik faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda, bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanılabilecek kuruculardan Mütevelli Heyetince veya Yönetim Kurulu tarafından 10 kişiden az olmamak üzere" Danışma Kurulu " oluşturulabilir.

Mütevelli Heyeti:

Madde 8 -Vakfın Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakfın senedi altında imzası bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcisi Vakıf Kurucularından oluşur. Ancak, ölüm ve istifa gibi nedenlerle Mütevelli Heyetinde meydana gelen boşalmalar, Yönetim Kurulunun önereceği iki kat aday arasından Mütevelli Heyetince seçilecek kişilerle doldurulur. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenir.
Vakfın kuruluşundan sonra vakfa önemli miktarda bağışta bulunan veya yöreye büyük hizmeti gecen kişiler, vakfın "Şeref Listesi"ne kaydedilir.

Mütevelli Heyetinin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı:

Madde 9 -Mütevelli Heyeti, yılda en az bir defa Yönetim Kurulunun çağrısı ile her yıl Ekim ayında olan, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/5'nin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır.Yönetim Kurulunca çağrı, en az 15 gün önceden üyelere toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati bildirmek suretiyle yapılır.
Vakıf senedinin ilgili maddeleri saklı kalmak şartıyla, Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı, salt cogunluktur.Ancak ilk toplantıda yeterli cogunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı, Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri sayısının en az üç katı kadar üyenin katılımıyla; bir hafta sonra aynı gündemle belirlenen saat ve yerde yapılır.
Mütevelli Heyetinin karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit sayıda olmasıhalinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır.
Toplantıyı, Mütevelli Heyetinin sececeği Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki katip Üye'den oluşan Başkanlık Divanı yönetir.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:

Madde 10 - Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Ölüm ve istifa gibi nedenlerle Mütevelli Heyetindeki boşalmaları, Yönetim Kurulunun önerecegi iki kat aday arasından secerek doldurmak,

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

c) Yönetim Kurulunca, hazırlanan faaliyet raporu ve mali tablolar ile, Denetim Kurulunun raporunu görüşüp incelemek ve bu kuralların aklanmasına karar vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık vakıf bütcesi taslağını görüşüp incelemek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Vakfa ait iktisadi işletme, şirket ve benzeri kuruluşların tesisine ilişkin önerileri karara baglamak, gerektiginde Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f) Vakıf senedinde yapılacak ilave ve dedişiklik önerilerini karara bağlamak (Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce görülen değişiklik talepleri Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir),

g) Giderilemiyecek dağılma nedenlerinin ortaya çıktığı durumlarda dağılma kararı vermek,

h) Mevzuatın ve bu vakfın senedinin Mütevelli Heyetine verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu:

Madde 11 -Vakfın Yönetim Kurulu,Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilecek 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden herhangi birinin Yönetim Kururlu Üyeliğinin sona ermesi halinde, yerine en fazla oy alan yedek üye gecer.
Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Ancak bu süre Mütevelli Heyetinin kararı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Süresi dolan Üye yeniden seçilebilir
Yönetim Kurulu ilk toplatıda kendi üyeleri arasında bir Başkan bir Başka Yardımcısı bir Genel Sekreter ve bir Muhasip seçmek suretiyle, gerekli görülen görev dağılımını yapar.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplatı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde12- Yönetim Kurulu, vakıf amaçlarının gercekleşmesi ve vakfın gelişmesi için gerekli faaliyetleri, bu Vakıf Senedi ve ilgili mevzuata göre yürütmekle görevli, yetkili ve sorumlu icra organıdır. Yönetim Kurulunu başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır;

a) Her ceşit hukuki uyuşmazlıkta Vakfı üçünçü kişilere, yargı organlarına ve kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek, Vakfı temsile ve vakıf adına imzaya yetkili kişi veya kişiler ile yetki derecesini belirlemek,

b) Her takvim yılı için bir calışma programı yapmak ve bütceyi hazırlamak, faaliyet raporunu düzenlemek ve kesin hesap sonuclarını gösteren mali tabloları çıkarmak

c) Mütevelli Heyetinin kararı ve yetkili makamların izniyle ihtiyaç duyulan yerlerde kurulan birimlerin görev ve yetkisini saptamak,

d) İhtiyac duyulan hallerde ihtisas konularına göre ceşitli calışmalar yapmak üzere Komiteler oluşturmak, bunların calışma alanlarını belirlemek ve calışmalarını değerlendirmek,

e )Vakfa ait iktisadi işletme, şirket ve benzeri kuruluşların tesisine ilişkin önerileri Mütevelli Heyetine sunmak ve konudaki karaları uygulamak,

f) Vakfın mallarında değişiklik yapılması ve gayrimenkul alımı, inşaası , satışı, ipoteği veya kiralanması konularında 2/3 çoğunlukla kararlar almak ve bu kararları işleme koymak,

g) Vakıf senedinde değişiklik yapılması önerilerini ve Mütevelli Heyeti karalarını işleme koymak ve uygulamak,

h) Vakıf veya yönetimi altında bulundurduğu iktisadi işletme, şirket ve benzeri kuruluşlarda calışacak personelin işe alınması, işten cıkarılması ile ilgili koşulları ve personelin özlük haklarını veya yetkilerini belirlemek,

i) Vakıf senedi hükümleri uyrınca girişilecek işlerin öncelik ve ilkeleri ile Vakıf işlerinde uygulanacak yöntemleri tespit etmek, önergeler hazırlamak ve gerektiğinde bunları değiştirmek ve uygulamaya koymak.

Denetim Kurulu

Madde13-Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından secilecek 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden herhangi birinin Denetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde, yerine en fazla oy alan yedek üye gecer.
Denetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Ancak, bu süre Mütevelli Heyetinin kararı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir Başkan seçerler
Denetim Kurulu,Yönetim Kurulu'nun oluşum ve faaliyetlerini ilgili mevzuata, Vakıf Senedine ve Mütevelli Heyetinin bağlayıcı kararına uygunluk acısından denetler, uyarılarda bulunur ve gerektiginde durumu Mütevelli Heyetine bildirir.
İlgili kanunlar gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf üzerindeki denetim yetkisi saklıdır.

Gider ve Yolluklar

Madde14-Vakıf tüm organlarında görev yapmak esas itibariyle fahridir. Ancak, Vakfa ilişkin görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak yapılan her türlü giderler vakıfça karşılanır; yolculuklarda yol ve konaklama gibi zaruri giderler ödenir

Vakıf Senedinde Değişiklik

Madde15- Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesine ilişkin öneriler, Mütevelli Heyti üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla karara bağlanır. Değişiklik önerileri, Vakfın organları veya Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/5'i tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır.
Yönetim Kurulu, yukarıdaki dağılma nedenlerinin ortaya çıktığı durumlarda, bunu önlemek için gerekli çabayı gösterir. Ancak dagılma nedenlerinin ortadan kaldırılması olanaksız duruma gelirse, Mütevelli Heyetine öneriyleriyle birlikte başvurur.Bu başvurunun yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'nun 2/3 çoğunlukla karar olması zorunludur.
Dağılma kararı, Mütevelli Heyeti tarafından üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla verilir. Tasfiye halinde vakfın mal varlığı, Kemaliyeliler tarafından benzer amaçlarla kurulmuş bir başka dernek veya vakfa devredilir.
Bu husustaki gerekli işlemler, dağılma kararında özel bir hüküm bulunmazsa Yönetim Kurulu tarafından tamamlanır.

Çeşitli Hükümler

Madde 17-Vakfın yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin %20'si yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyatlara ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80'i ise vakfın amacına yönelik faaliyetlere ayrılır ve harcanır.

Madde18-Vakıf tarafından sosyal yardım tesisleri kurulması halinde, hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10'unun, maddi imkanları olmayan yoksul kimselere tahsisi zorunludur.

Madde 19-Bu vakıf senedinin yorumlana yetkisi Mütevelli Heyetine aittir. Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili kanunlar, Tüzük ve Yönetmelikler ile genel hukuk kuralları uygulanır.

Madde 20- Bu vakıf senedi, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe girer.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1-Vakfın kuruluşu ile ilgili temaslarda ve başvurularda bulunmak, Vakfın kuruluş işlemlerini resmi makamlarda, mahkemelerde ve diğer mercilerde takip etmek ve tescilini sağlamak, başkaca gerekli olan tüm işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, Vakıf adına bankalara para yatırmak ve cekmek üzere, Vakfın Kurucuları adına vekaleten Avukat Muammer GÖREN ve Mustafa ALPTEKİN yetkili kılınmıştır.
Geçici Madde 2-Mütevelli Heyeti, vakfın tüzel kişilik kazanmasını izleyen altı ay içinde ilk toplantısını yaparak Vakfın diğer organlarını oluşturur. Söz konusu tarihe kadar görev yapmak üzere, Geçici Yönetim ve Denetim Kurulu ile Danışma Kurulu aşağıda adları yazılı kişilerden oluşur.
1- Fevzi AKFIRAT
2- Mehmet Rüştü BAŞARAN
3- Cemal BOZTEPE
4- Ahmet Muhlis CÜHER
5- Zehra BİLGİNOĞLU
6- Dursun Mert CÜHER
7- Mete AYANGİL
8- Mustafa Şeref AKIN
9- Şefik GEDİKLİOĞLU
10- Haşim GÜRDAMAR
11- Ali Kemal İNAN
12- Hasan Basri AKTAN
13- Ahmet Ziya AKTAŞ
14- Hasan ATEŞ
15- Hamdi AYANGİL
16- Cemalettin BİLGİN
17- Ali COŞKUN
18- Osman Yıldırım COŞKUN
19- Mehmet Recai ÇAKMAK
20- Hüseyin DURU
21- Osman DURU
22- Nurettin EKŞİOĞLU
23- İsmail ERDEM
24- Sabri GÜL
25- Mehmet ÖZBAKIR
26- Hakan SEZGİN
27- Ekrem YİĞİT
28- Salim Serdar ÇOBANOĞLU
29- Osman Besim GÜNAY
30- Mehmet Hayrullah AKTAN
31- Hasan Tahsin AKYÜZ
32- Mustafa ALPTEKİN
33- Şakir BİLEN
34- Namık Kemal BİLGE
35- Emin COŞKUN
36- Ali İsmet DEMİRSOY
37- Mustafa Hakkı DÜNDAR
38- Ömer EĞİNLİGİL
39- Kamil ERCANTÜRK
40- Doğan Kamil ERDAL
41- Ali Sait ERSOY
42- Nurullah GÜLTEN
43- Ömer Fuat GÜNDAY
44- Ahmet GÜZEY
45- Muammer GÖREN
46- Halil Serdar İNAN
47- Mustafa Fevzi İPEKGİL
48- Bekir KÖPRÜLÜ
49- Gülhanım KÖSE
50- Mahmut KÖSE
51- Mehmet KÖSE
52- Bedir Mustafa KÖSE
53- Ayhan OĞUZ
54- Gönül ÖNDEROĞLU
55- Ali Serdar ÖZCAN
56- Kaya ÖZGEN
57- Nurettin ÖZKAYMAK
58- Ali Rıza PAÇCI
59- Günhan ÜNSAL
60- Recai YILMAZ
61- Hadi YURDAKUL
62- Fikri GÜNEY
63- Ahmet Kadri KANBUR
64- Hidayet Yaşar AYDIN
65- Fazıl Mustafa ÇETİNKAYA
66- Ayhan ERCAN
67- Necmettin ERDEM
68- Şükrü ERDEM
69- Ülkü ERDEM
70- Bekir Fikri GÜRDAMAR
71- Ali Fuat GÜVEN
72- Hüseyin Avni GÜVEN
73- Recep KILIÇ
74- Tevik Serdar TEZELMAN
75- Mehmet Bedir TÜFEKCİ
76- Hüsnü YELOĞLU
77- M. Şakir ABDÜSSELAMOĞLU
78- Süleyman AKGÜL
79- Hüseyin Kenan AKTAN
80- Mahmut Ali KAYA
81- Fikri ALKAN
82- Ahmet ATEŞ
83- Bekir Taner ATEŞ
84- Yusuf ATEŞ
85- Mehmet AYDIN
86- Vedat AYDINLIK
87- Nurhan AYKAN
88- Nuri Faruk AYKAN
89- Hilmi BALİOĞLU
90- Mehmet Bülent BALİOĞLU
91- Recai BALİOĞLU
92- Zeki BALİOĞLU
93- Mustafa BAYRAK
94- Sırrı BAYRAKTAR
95- İbrahim BİLEN
96- Hasan Tahsin BİLGİÇ
97- Üzeyir BİLGİÇ
98- Zafer BOZİK
99- Osman Şevki BOZKURT
100- Ahmet COŞKUN
101- Mustafa Feridun ÇELİKMEN
102- Ahmet ÇETİNKAYA
103- Ali Suat ÇETİNKAYA
104- Mehmet Fatih ÇETİNKAYA
105- Mehmet Ali ÇETİNKAYA
106- Mustafa Yavuz ÇETİNKAYA
107- Mehmet Semih ÇİÇEK
108- Refik DEMİRCİ
109- Gülümser DURAN
110- Mahmut EFEOĞLU
111- Cenap Rıfat EKE
112- Lütfi Alper EKŞİOĞLU
113- Osman Metin EKŞİOĞLU
114- Aytül ERDALOĞLU
115- Mehmet ERDALOĞLU
116- Hüseyin ERDEM
117- Seyfettin ERDEM
118- Ali ERTEM
119- İsmail Turhan ETİ
120- Recep Atilla GARZAN
121- Bekir Sıtkı RIFAT
122- Ali GÜNAY
123- Metin GÜNAY
124- Mustafa HAZNEDAR
125- Nejat Kamil HAZNEDAR
126- Hüsamettin HIZAR
127- Ayla İPLİKÇİ
128- M. Ali KALKULOĞLU
129- Ömer KARACAN
130- Mehmet Burak KARADAYI
131- ibrahim Kamil KARAMAN
132- Eyüp KAYA
133- Ömer KESKİNKILIÇ
134- Etem KILIÇ
135- Fatih KÖSE
136- İsmail Adnan MOLDİBİ
137- Ali Galip OFLAZER
138- Mustafa Sabri ÖZBEK
139- Ali ÖZDEMİR
140- Tuncay ÖZKAN
141- Eray PARLAKKAYA
142- Doğu PERİNÇEK
143- Cengiz POLAT
144- Mehmet Rauf SEZER
145- Ahmet Hazım SEZGİN
146- Arife Ayper SEZGİN
147- Eyüp Sedat SEZGİN
148- Osman Karip ŞENER
149- Şükrü ŞENGÜL
150- Nurettin TURHAN
151- Nail TÜRKMENGİL
152- Mehmet UĞURLU
153- Cebrail ULUDAĞ
154- Hüseyin ULUKAYA
155- Mustafa Serdar ÜNAL
156- Kadriye Ayda ÜNAL
157- Ahmet ÜNLÜATA
158- Tayfun ÜSTÜNCAN
159- Mahmet Latif YALÇINER
160- H. Ömer YALÇINKAYALAR
161- Ali Metin YAVUZ
162- Ahmet Necmettin YAZICI
163- Hamdi YILMAZ
164- Tahsin ÇİMEN
165- Mahmut BOZİK
166- Ali Necati ÖZEL
167- Hüsamettin Bülent ARSLAN
168- Ali Adil ATALAY
169- Mehmet CEBECİ
170- M. Cemil DOĞRUGÜVEN
171- Neslihan DURU
172- Mustafa Gökhan ERDEM
173- Kenan GEDİKOĞLU
174- Osman Nurettin GÜRGÜR
175- Mehmet Burak HOSTA
176- Seyit KARAHAN
177- Selahattin KAYA
178- A. Aşkın KÖPRÜCÜOĞLU
179- Hasan MÜREKKEPÇİ
180- Şerafettin ÖZER
181- Mehmet Cevat POYRAZ
182- Mualla POYRAZ
183- Mustafa SİPAHİ
184- Mehmet ŞİMŞEK
185- Burhan TARLABAŞI
186- Cem TARLABAŞI
187- Coşkun TARLABAŞI
188- Ahmet Rıfat TÜRKMEN
189- Mazhar YAŞAR
190- Zeki YAVUZTÜRK
191- Mehmet Kamil AKBAŞ
192- A. Bedrettin BOYNİKOĞLU
193- İrfan BOYNİKOĞLU
194- Hasan Demir KIYIK
195- Gülay GÜLTEKİN
196- Şevket GÜLTEKİN
197- Osman Nuri GÜLTEKİN
198- Mehmet KARAMAN
199- Mehmet KAYMAZOĞLU
200- Nurettin KAYMAZOĞLU
201- Mehmet KESKİNKILIÇ
202- Mehmet Yaşar KILTORBA
203- Önertürk KOCA
204- İsmail KULELİ
205- Mehmet NAS
206- Emin ÖRNEKÇİ
207- İsmet SAKALLIOĞLU
208- H. Tahsin SAKALLIOĞLU
209- Mehmet Tevik ŞENEL
210- Mehmet Hakan UÇAR
211- Gürkan ULUÇAY
212- Kemaliye Belediye Başkanlığı
 
2016 Kemav Vakfı . Tüm Hakları Saklıdır.